praneviciene.mruni.lt

Prof. dr. Birutė Pranevičienė

Tuesday, 17. June 2008 autorius praneviciene

Monografijos ir straipsniai monografijose:

1. B.Pranevičienė, „Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje“: monografija. – Vilnius : Lietuvos Teisės Universiteto Leidybos centras, 2003, ISBN 9955-563-27-3.

2. B. Pranevičienė, A.Urmonas, „Valstybės tarnautojų diskrecijos teisė ir jos realizavimo kontrolės kriterijai“, kolektyvinėje monografijoje „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“, aut. Jadvyga Andriuškevičiūtė, Francisco Cardona, Andžej Čaikovski, Nerijus Kasiliauskas, Alfonsas Laurinavičius, Kęstutis Masiulis, Živilė Mikėnaitė, Vitalis Nakrošis, Jolanta Petkevičienė, Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė, Birutė Pranevičienė, Dainius Raižys, Stasys Šedbaras, Gintaras Švedas, Algimantas Urmonas, Vaidotas A. Vaičaitis, Dainius Žilinskas, Edvardas Žukauskas. – Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008, ISBN 978-9955-9695-1-8, p. 20 – 30

3. S.Greičius, B.Pranevičienė, „Asmens ir valstybės saugumo samprata, užtikrinimo poreikis ir problemos“, kolektyvinėje monografijoje „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 978-9955-19-166-7, p 719-739

4. B.Pranevičienė, „Teisėtų lūkesčių principo esmė ir teisėtų lūkesčių apsaugos galimybės administraciniuose teismuose“ 2 dalis 4 skyrius kolektyvinėje monografijoje „Administraciniai teismai Lietuvoje, nūdienos iššūkiai“ ISBN 978-9955-9473-1-8, 2010, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, Vilnius, p. 213-228

Publikacijos:

1. B. Pranevičienė, A. Urmonas, „Ombudsmeno instituto genezė ir raidos perspektyvos”, Jurisprudencija, mokslo darbai, 24 (16) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p.87-98.

2. B. Pranevičienė, A. Urmonas, „Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės“, Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p. 54 – 64

3. B. Pranevičienė, „Ombudsmenas ir viešasis administravimas“, Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p. 95 – 103.

4. B. Pranevičienė, J. Kiršienė, “Administracinių ir civilinių teisių sąveika bendrovių valdyme“, Jurisprudencija : mokslo darbai . Vilnius : Lietuvos Teisės Universitetas 56(48) tomas, Vilnius, 2004, p.118-126, ISSN 1392-6195.

5. B. Pranevičienė, S. Milčiuvienė, „New Paradigm of Legal Regulation of Electricity Market in the European Union and Lithuania“ // Proceeding of the International Conference “First Year in the European Union: Current Legal Issues”, Riga, 2005, p.252-272, ISBN 9984-9676-4-6.

6. B. Praneviciene, J. Kirsiene, “Administrativo tiesibu principu pielietošanas salidzinošie aspekti“ („The Implementation of the principles of Administrative Law: Comparative Approach“), Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, 2005 Nr. 3(32), Riga, p.32-28, ISSN 1407-297.

7. B. Pranevičienė, S. Milčiuvienė, „Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje, Jurisprudencija : mokslo darbai . Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 2 (80) tomas, Vilnius, 2006, p. 60 – 73, ISSN 1392-6195.

8. Pranevičienė B., Milčiuvienė S., Milčius D., Towards hydrogen economy in Lithuania// International Journal of Hydrogen Energy. 2006, Volume 31, Issue 7, ISSN: 0360-3199. P. 861-866 (ISI).

9. B. Pranevičienė, „The Role of Ombudsman and Administrative Courts when Ensuring the Right to Good Administration“, Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law (List of Scientific Articles), Daugavpils universitates, Akademiskais apgaus „Saule“, 2006, p. 168 – 176, ISBN 9984-14-323-6.

10. B. Pranevičienė, S. Milčiuviene, “The Public and Private Interest Theories in Regulation of Electricity Market”, Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law (List of Scientific Articles), Daugavpils universitates, Daugpilis (Latvija), Akademiskais apgaus „Saule“, 2006, p. 194 – 202, ISBN 9984-14-323-6.

11. B. Praneviciene, V. Zuzeviciute, „State Regulation of Higher Education in Lithuania: Issues and Problems of Autonomy“, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2006 Nr. 6, p. 134 – 142, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

12. B. Pranevičienė, “Parlamento ombudsmenas – viena iš parlamentinę kontrolę atliekančių institucijų”, Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. lapkričio 3 d. konferencijos „Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje“ medžiaga, Vilnius, 2006. p. 69-79.

13. Б. Праневичене, „Роль Омбудсмена и специализированныч судов в защите прав и свобод человека“, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2006 Nr. 6, p. 115 – 120, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

14. B. Pranevičienė, Teisėtų lūkesčių principo samprata ir teisėtų lūkesčių apsaugos modeliai Europos Sąjungos administracinėje erdvėje. Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 6 (96) tomas, Vilnius, 2007, p. 43-49, ISSN 1392-6195.

15. B. Praneviciene. The Concept of Legitimate Expectations and Problems of Implementation of the Principle of Legitimate Expectations in Lithuania. Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, 2007 Nr. 3, Riga, p. 50- 60, ISSN 1407-2971.

16. B. Praneviciene, V. Zuzeviciute, „Right of Free Movement and Recognition of Professional Qualifications in the European Union”, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2007 Nr. 8, p. 126-130, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

17. Б. Праневичене, Л. Мяшкис. Административная ответственность за нарушения права охраны окружающей среды: проблематика определения субъекта, вины и пропорциональности административных санкций. “Mezdunarodnyje otnosenija” Uzhorodskoho nacionalnoho universiteta 2007 Nr. 1, p. 119-125, ББК 72.96:66.4(0), У 33, УДК 001:327(100).

18. B. Pranevičienė. „Utilitarizmo įtaka žmogaus teisių sistemai“. Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 4 (106) tomas, Vilnius, 2008, p. 36-42. ISSN 1392-6195.

19. B. Pranevičienė, L. Ruibyte, „Problems of the Implementation of the Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legal Safety in the Sphere of Higher Education“, Baltic Journal of Law & Politics, 2009, Volume 2, Number 2, 2009, ISSN 2029-0405, p. 56-73, http://versita.metapress.com/content/d334nqtm8p106224/fulltext.pdf

20. B. Pranevičienė, A. Pūraitė, „Right to Education in International Legal Documents“, Jurisprudencija: mokslo darbai, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010 Nr. 3 (121), ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online) p.133-156.

21. B. Pranevičienė, S. Greičius, „Challenges to Lithuanian National Security“, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2010 (4), ISSN 2029-1701, p. 31-41.

22. B. Pranevičienė, L. Ruibytė, „Studentų požiūrio į aukštojo mokslo teisinio reguliavimo pokyčius tyrimas“, Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste, 2010 (01) , ISSN 2029-5510, p.121-129 (konferencijos pranesimas).

23. B. Pranevičienė, S. Greičius, „Žmogaus teisių apsauga nacionalinio saugumo kontekste“, Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 (2), ISSN 2029-5510, p. 75-84 (konferencijos pranešimas).

24. Pranevičienė, Birutė; Pūraitė, Aurelija. The financing methods of higher education system // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 4(122), p. 335-356. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=97038

25. B. Pranevičienė, D. Amilevičius, „The Impact of the Ancient Near East Law, Philosophy and Religion on Human Rights“, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (4), ISSN 2029-1701, p. 129-143.

26. B. Pranevičienė, „Legislative Discretionary Powers of the Executive Institutions in the Field of Regulation of Higher Education in Lithuania”, Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, 18(2), p. 547–560.

27. B. Pranevičienė, K. Mikalauskaitė-Šostakienė, „Problems of pre-trial investigation of legal disputes in the territorial planning“, Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2011, 18 (3), 963-977.

28. B. Pranevičienė, „Limiting of the Right to Privacy in the Context of Protection of National Security” Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195, 2011, 18 (4)1609-1622.

29. B. Pranevičienė, The Right to Privacy in the Context of Information Technology Development, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (6), ISSN 2029-1701, p. 254-270.

30. B. Pranevičienė, D. Amilevičius „The Limiting of Privacy in the Cyberspace” Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (6), ISSN 2029-1701, p. 237-253.

31. B. Pranevičienė, D. Amilevičius, Žmogaus teisių samprata krikščionybėje ir utilitaristinėje pasaulėžiūroje, Soter. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas. 2012 Nr. 41 (69), ISSN 1392-7450 p. 57-69.

32. Pranevičienė B., Margevičiūtė A., The right to religious education in Lithuania. Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2012, 19 (2), p. 443-458.

33. B. Pranevičienė, K. Mikalauskaitė-Šostakienė, Guarantee Of Principles Of Legitimate Expectations, Legal Certainty And Legal Security In The Territorial Planning Process. Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2012, 19 (2), p. 643-656.

34. Kiršienė J., Pranevičienė B., Vinciūnas K., Teisė į privatumą: privatumo esmė ir iššūkiai privatumo apsaugos įgyvendinimui. Straipsnis mokslo studijoje, skirtoje Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“, 2012, LVAT, ISBN 978-9955-9473-2-5, p. 237-261.

Konferencijos

Tuesday, 17. June 2008 autorius praneviciene

1. Birutė Pranevičienė dalyvavo 2-ojoje metinėje Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo instituto konferencijoje “Viešoji politika: efektyvumo beieškant“, vykusioje Kaune (2001 m. balandžio 27 d.).
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė, ”Ombudsmenas ir viešasis administravimas”.

2. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros konferencijoje “Aktualios administracines teisės ir proceso problemos Lietuvoje, vykusioje Vilniuje (2002 balandžio 26 d.)”.
Skaityti pranešimai:
1) B. Pranevičienė, J. Kiršienė “Administracinio teisinio reguliavimo santykio su žmogaus teisėmis kai kurie probleminiai klausimai”
2) B. Pranevičienė, A. Urmonas “Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos naudojimo kontrolės galimybės”.

3. Birutė Pranevičienė dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Socialinio darbo raida ir perspektyvos“, vykusioje Vytauto Didžiojo universitete, Kaune (2002 spalio 11-12 d.d.).
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė, “Nemokamos teisinės pagalbos teikimas: teisinis reglamentavimas ir praktika”

4. Birutė Pranevičienė dalyvavo Kauno verslo kolegijos mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Teisės aktualijos 2003: nacionalinės teisės raida Europos Sąjungos plėtros kontekste“, vykusioje Kaune (2003m. balandžio 25 d.).
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Julija Kiršienė, “Administracinis teisinis reguliavimas ir asmens nuosavybės teisės sauga: objekto ribų problema”

5. Birutė Pranevičienė dalyvavo LTU Kauno policijos fakulteto ir Kauno m. vyriausiojo policijos komisariato mokslinė – praktinė konferencija “Aktyvi visuomenė – saugus miestas”, vykusioje Kaune (2003 m.lapkričio 27 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė,“Asmens saugumo problema, teisė į nemokamą teisinę pagalbą ir jos realizavimo galimybės”.

6. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Teisės Universiteto mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Civilinių teisių įgyvendinimo doktrinos ir praktikos klausimai”, vykusioje Vilniuje ( 2003 m. lapkričio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė, dr. Julija Kiršienė “Akcinės bendrovės teisių įgyvendinimas administracinėmis priemonėmis”.

7. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Teisės Universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Veiksmingumo problemos administracinėje teisėje”, vykusioje Vilniuje (2003 m. gruodžio 10 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė, dr. Julija Kiršienė “Juridinių faktų registravimą reguliuojančių normų įtaka nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemos tobulinimui”.

8. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Ombudsmenas – teisės į gerą viešąjį administravimą gynimo priemonė”, vykusioje Vilniuje (2005 balandžio 14-15 d.)
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė “Ombudsmeno ir administracinių teismų vaidmuo užtikrinant žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą”

9. Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje”First Year in the European Union: Current Legal Issues” , vykusioje Rygoje (Latvija), (2005 m. balandžio 29-30 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė, “New Paradigm of the Legal Regulation of Electricity Market in the European Union and Lithuania”

10. Birutė Pranevičienė dalyvavo Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai“, vykusioje Mykolo Romerio universitete, Kaune (2005 birželio 10 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, „Pareigūnų rengimas ir profesinių kvalifikacijų pripažinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje“

11. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Consequences of Rights Infringements in Public and Private Law“, vykusioje Daugpilio universitete (Latvija), (2005 rugsėjo 15-16 d.d.)
Skaityti pranešimai:
1) Birutė Pranevičienė, „The Role of Ombudsman and Administrative Courts when Ensuring the Right to Good Administration“;
2) Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė, “The Public and Private Interest Theories in Regulation of Electricity Market”

12. Birutė Pranevičienė dalyvavo mokslinėje konferencijoje “Administracinės teisės ir proceso naujovės teisinėje sistemoje“, vykusioje Mykolo Romerio universitete,Vilniuje (2005 spalio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė “Teisėtų lūkesčių principo samprata ir įgyvendinimo problemos”

13. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo konferencijoje „Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje“, vykusioje Vilniuje (2005 lapkričio 3 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė “Parlamento ombudsmenas – viena iš parlamentinę kontrolę atliekančių institucijų”

14. Birutė Pranevičienė dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje “Verslo teisės aplinkos pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare“, vykusioje Mykolo Romerio universitete, Vilniuje (2005 lapkričio 18 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Saulė Milčiuvienė, „Elektros rinkos teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“

15. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje-mokslinėje konferencijoje “Aukštasis mokslas rinkos sąlygomis: teorija ir praktika”, Mykolo Romerio universitete, Vilniuje (2008 m. balandžio 17-18 d.d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Aurelija Pūraitė, Vaiva Zuzevičiūtė, Ilona Tandzegolskienė „Pamatinės teisės Europos Sąjungoje ir inovacijų aukštajame moksle gairės“

16. Birutė Pranevičienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje konferencijoje “Visuomenės saugumo užtikrinimas: procesai ir tendencijos”, Mykolo Romerio universitete, Kaune (2008 m. lapkričio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Laima Ruibytė „Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principų įgyvendinimo problemos aukštojo mokslo srityje“

17. Birutė Pranevičienė 2009 rugsėjo 25 d. dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje “Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai” skirtoje Lietuvos administracinių teismų dešimtmečiui, ir
Skaitė pranešimą
„Teisėtų lūkesčių apsauga administracinių teismų praktikoje“

18. 2010 birželio 28 Birutė Pranevičienė dalyvavo konferencijoje “Aktualios visuomenės saugumo problemos, Mykolo Romerio universitete
Stendinis pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Saulius Greičius, „Challenges to Lithuanian national security“

19. Birutė Pranevičienė 2010 m. spalio 22 – 23 d.d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Impact of Globalization to Law: Cohabitating, Integrating and Dissolving Legal Cultures, Systems and Traditions“ Vytauto Didžiojo universitete.
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Aurelija Pūraitė „Accessability of higher education: comparative approach”

20. Birutė Pranevičienė 2010 m. gruodžio 9-10 d.d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“, vykusioje MRU, Kaune
Skaitytas pranešimas:
Saulius Greičius, Birutė Pranevičienė „Žmogaus teisių apsauga nacionalinio saugumo kontekste“

21. Birutė Pranevičienė 2011 m. vasario 11 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“
Skaitytas pranešimas:
Julija Kiršienė, Birutė Pranevičienė, Karolis Vinciūnas „Aktualios žmogaus teisių apsaugos problemos: teisė į privatumą ir jos ribojimo pagrindimas“

22. Birutė Pranevičienė 2012 m. vasario 9-12 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Religious and Linguistic Rights in Education“, vykusioje Belgijos Karalystėje, Antverpeno universitete, organizuotoje ELA (European Association for Education Law and Policy).
Skaitytas pranešimas:
„Language rights in the system of Education in Lithuania“.

23. Birutė Pranevičienė 2012 m. birželio 8 d. dalyvavo Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Žmogaus teisės į saugią aplinką probleminiai aspektai“, vykusioje Kaune, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete.
Skaitytas pranešimas:
„Aktualios teisės į privatumą realizavimo problemos“.

24. Birutė Pranevičienė 2012 m. lapkričio 8-10 d. dalyvavo pasaulinėje mokslinėje konferencijoje „2nd World Conference on the Right to and Rights in Education“, vykusioje Briuselyje (Belgija) ir kartu su bendraautore A. Margevičiūte pristatė pranešimus:
1) „Language Rights in Lithuania“
2) „Religious rights in education“

Pirmasis įrašas.

Monday, 05. November 2007 autorius admin

Sveiki atvykę dėstytojo tinklalapį,

Tai pirmasis numatytasis įrašas.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0