praneviciene.mruni.lt

Prof. dr. Birutė Pranevičienė

Monografijos ir straipsniai monografijose:

1. B.Pranevičienė, „Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje“: monografija. – Vilnius : Lietuvos Teisės Universiteto Leidybos centras, 2003, ISBN 9955-563-27-3.

2. B. Pranevičienė, A.Urmonas, „Valstybės tarnautojų diskrecijos teisė ir jos realizavimo kontrolės kriterijai“, kolektyvinėje monografijoje „Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje“, aut. Jadvyga Andriuškevičiūtė, Francisco Cardona, Andžej Čaikovski, Nerijus Kasiliauskas, Alfonsas Laurinavičius, Kęstutis Masiulis, Živilė Mikėnaitė, Vitalis Nakrošis, Jolanta Petkevičienė, Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė, Birutė Pranevičienė, Dainius Raižys, Stasys Šedbaras, Gintaras Švedas, Algimantas Urmonas, Vaidotas A. Vaičaitis, Dainius Žilinskas, Edvardas Žukauskas. – Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2008, ISBN 978-9955-9695-1-8, p. 20 – 30

3. S.Greičius, B.Pranevičienė, „Asmens ir valstybės saugumo samprata, užtikrinimo poreikis ir problemos“, kolektyvinėje monografijoje „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 978-9955-19-166-7, p 719-739

4. B.Pranevičienė, „Teisėtų lūkesčių principo esmė ir teisėtų lūkesčių apsaugos galimybės administraciniuose teismuose“ 2 dalis 4 skyrius kolektyvinėje monografijoje „Administraciniai teismai Lietuvoje, nūdienos iššūkiai“ ISBN 978-9955-9473-1-8, 2010, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, Vilnius, p. 213-228

Publikacijos:

1. B. Pranevičienė, A. Urmonas, „Ombudsmeno instituto genezė ir raidos perspektyvos”, Jurisprudencija, mokslo darbai, 24 (16) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p.87-98.

2. B. Pranevičienė, A. Urmonas, „Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės“, Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p. 54 – 64

3. B. Pranevičienė, „Ombudsmenas ir viešasis administravimas“, Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės Universitetas, 2002, p. 95 – 103.

4. B. Pranevičienė, J. Kiršienė, “Administracinių ir civilinių teisių sąveika bendrovių valdyme“, Jurisprudencija : mokslo darbai . Vilnius : Lietuvos Teisės Universitetas 56(48) tomas, Vilnius, 2004, p.118-126, ISSN 1392-6195.

5. B. Pranevičienė, S. Milčiuvienė, „New Paradigm of Legal Regulation of Electricity Market in the European Union and Lithuania“ // Proceeding of the International Conference “First Year in the European Union: Current Legal Issues”, Riga, 2005, p.252-272, ISBN 9984-9676-4-6.

6. B. Praneviciene, J. Kirsiene, “Administrativo tiesibu principu pielietošanas salidzinošie aspekti“ („The Implementation of the principles of Administrative Law: Comparative Approach“), Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, 2005 Nr. 3(32), Riga, p.32-28, ISSN 1407-297.

7. B. Pranevičienė, S. Milčiuvienė, „Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje, Jurisprudencija : mokslo darbai . Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 2 (80) tomas, Vilnius, 2006, p. 60 – 73, ISSN 1392-6195.

8. Pranevičienė B., Milčiuvienė S., Milčius D., Towards hydrogen economy in Lithuania// International Journal of Hydrogen Energy. 2006, Volume 31, Issue 7, ISSN: 0360-3199. P. 861-866 (ISI).

9. B. Pranevičienė, „The Role of Ombudsman and Administrative Courts when Ensuring the Right to Good Administration“, Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law (List of Scientific Articles), Daugavpils universitates, Akademiskais apgaus „Saule“, 2006, p. 168 – 176, ISBN 9984-14-323-6.

10. B. Pranevičienė, S. Milčiuviene, “The Public and Private Interest Theories in Regulation of Electricity Market”, Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law (List of Scientific Articles), Daugavpils universitates, Daugpilis (Latvija), Akademiskais apgaus „Saule“, 2006, p. 194 – 202, ISBN 9984-14-323-6.

11. B. Praneviciene, V. Zuzeviciute, „State Regulation of Higher Education in Lithuania: Issues and Problems of Autonomy“, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2006 Nr. 6, p. 134 – 142, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

12. B. Pranevičienė, “Parlamento ombudsmenas – viena iš parlamentinę kontrolę atliekančių institucijų”, Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. lapkričio 3 d. konferencijos „Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje“ medžiaga, Vilnius, 2006. p. 69-79.

13. Б. Праневичене, „Роль Омбудсмена и специализированныч судов в защите прав и свобод человека“, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2006 Nr. 6, p. 115 – 120, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

14. B. Pranevičienė, Teisėtų lūkesčių principo samprata ir teisėtų lūkesčių apsaugos modeliai Europos Sąjungos administracinėje erdvėje. Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 6 (96) tomas, Vilnius, 2007, p. 43-49, ISSN 1392-6195.

15. B. Praneviciene. The Concept of Legitimate Expectations and Problems of Implementation of the Principle of Legitimate Expectations in Lithuania. Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, 2007 Nr. 3, Riga, p. 50- 60, ISSN 1407-2971.

16. B. Praneviciene, V. Zuzeviciute, „Right of Free Movement and Recognition of Professional Qualifications in the European Union”, Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), 2007 Nr. 8, p. 126-130, ББК 72.96.67, У 33, УДК 001:34.

17. Б. Праневичене, Л. Мяшкис. Административная ответственность за нарушения права охраны окружающей среды: проблематика определения субъекта, вины и пропорциональности административных санкций. “Mezdunarodnyje otnosenija” Uzhorodskoho nacionalnoho universiteta 2007 Nr. 1, p. 119-125, ББК 72.96:66.4(0), У 33, УДК 001:327(100).

18. B. Pranevičienė. „Utilitarizmo įtaka žmogaus teisių sistemai“. Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 4 (106) tomas, Vilnius, 2008, p. 36-42. ISSN 1392-6195.

19. B. Pranevičienė, L. Ruibyte, „Problems of the Implementation of the Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legal Safety in the Sphere of Higher Education“, Baltic Journal of Law & Politics, 2009, Volume 2, Number 2, 2009, ISSN 2029-0405, p. 56-73, http://versita.metapress.com/content/d334nqtm8p106224/fulltext.pdf

20. B. Pranevičienė, A. Pūraitė, „Right to Education in International Legal Documents“, Jurisprudencija: mokslo darbai, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010 Nr. 3 (121), ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online) p.133-156.

21. B. Pranevičienė, S. Greičius, „Challenges to Lithuanian National Security“, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2010 (4), ISSN 2029-1701, p. 31-41.

22. B. Pranevičienė, L. Ruibytė, „Studentų požiūrio į aukštojo mokslo teisinio reguliavimo pokyčius tyrimas“, Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste, 2010 (01) , ISSN 2029-5510, p.121-129 (konferencijos pranesimas).

23. B. Pranevičienė, S. Greičius, „Žmogaus teisių apsauga nacionalinio saugumo kontekste“, Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 (2), ISSN 2029-5510, p. 75-84 (konferencijos pranešimas).

24. Pranevičienė, Birutė; Pūraitė, Aurelija. The financing methods of higher education system // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 4(122), p. 335-356. Prieiga per internetą: http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=97038

25. B. Pranevičienė, D. Amilevičius, „The Impact of the Ancient Near East Law, Philosophy and Religion on Human Rights“, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (4), ISSN 2029-1701, p. 129-143.

26. B. Pranevičienė, „Legislative Discretionary Powers of the Executive Institutions in the Field of Regulation of Higher Education in Lithuania”, Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, 18(2), p. 547–560.

27. B. Pranevičienė, K. Mikalauskaitė-Šostakienė, „Problems of pre-trial investigation of legal disputes in the territorial planning“, Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2011, 18 (3), 963-977.

28. B. Pranevičienė, „Limiting of the Right to Privacy in the Context of Protection of National Security” Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195, 2011, 18 (4)1609-1622.

29. B. Pranevičienė, The Right to Privacy in the Context of Information Technology Development, Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (6), ISSN 2029-1701, p. 254-270.

30. B. Pranevičienė, D. Amilevičius „The Limiting of Privacy in the Cyberspace” Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4), 2011 (6), ISSN 2029-1701, p. 237-253.

31. B. Pranevičienė, D. Amilevičius, Žmogaus teisių samprata krikščionybėje ir utilitaristinėje pasaulėžiūroje, Soter. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas. 2012 Nr. 41 (69), ISSN 1392-7450 p. 57-69.

32. Pranevičienė B., Margevičiūtė A., The right to religious education in Lithuania. Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2012, 19 (2), p. 443-458.

33. B. Pranevičienė, K. Mikalauskaitė-Šostakienė, Guarantee Of Principles Of Legitimate Expectations, Legal Certainty And Legal Security In The Territorial Planning Process. Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195,2012, 19 (2), p. 643-656.

34. Kiršienė J., Pranevičienė B., Vinciūnas K., Teisė į privatumą: privatumo esmė ir iššūkiai privatumo apsaugos įgyvendinimui. Straipsnis mokslo studijoje, skirtoje Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“, 2012, LVAT, ISBN 978-9955-9473-2-5, p. 237-261.

Tuesday, 17. June 2008,15:43 kategorijoje Bendra. RSS-srautas komentarams.

«  – 

Komentarų nėra

Kol kas komentarų nėra

Atsiprašome, šiuo metu komentarai neleistini.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0